Fotomontasje – objekt i rom

I denne fotomontasjeteknikken skal vi sammensmelte et modellbilde med et fotografi av et eksisterende interiør. Teknikken kan brukes til å teste hvordan et objekt vil fremtre i et rom, feks. til presentasjon av utsmykkingsforslag, men metodene er direkte overførbare til rene bildemontasjer/komposisjoner.

Markere og kopiere objekt i modellbilde

Vi skal overføre et utklipp av to skulpturelle former avbildet i morf.jpg. Disse objektene må først markeres.

Magnetisk lasso
Frilagt
 
 • Formene er runde med en rotete bakgrunn, men har bra kontrast i konturlinjen, så vi kan prøve Magnetisk Lasso (L).
 • Zoom inn med Cmd+ mellomrornstasten, slik at formene fyller dokumentruten. Før verktøyet helt rundt formene. Klikk manuelt om nødvendig i hjørnepunkter. Husk at Delete fjerne siste punkt under utdragningen og Esc frigjør verktøyet helt.
 • Før vi kopierer utvalget til et eget lag skal vi gi det en liten uttoning. Uttoning tar også med bildepunkter utenfor markeringen, så vi skal først dra markeringen sammen. Her kan du alternativt bruke Refine Edges-verktøyet.
 • Velg Select > Modify > Contract, og sett pikselverdien til 1. Klikk OK.
 • Velg Select > Modify > Feather (Select > Feather) (Alt+Cmd+D), og sett pikselverdien til 1. Klikk OK.

Innliming og transformering

Vi skal nå kopiere og lime inn utvalget av objektene i interiørbildet.

Paste
 • Vi skal nå skalere formen ned til en realistisk størrelse, flytte den til passende sted og eventuelt endre perspektiv og retning. NB. Pass på at du er i det laget som formene er i.
 • Velg Edit > Transform > Scale (Image > Resie > Sca1e). Objektene blir nå markert med en rektangulær firkant. Hold inne Shift-tasten for å bevare proposjonene, og skyv i hjørnene for å skalere ned til passe størrelse. Noter deg %-tallet på skaleringen i alternativlinjen. Dobbelldikk inni rammen når ferdig.
 • Velg flytteverktøyet Move Tool (V) i verktøypaletten. Flytt formen til ønsket plassering i rommet.
 • Test ut om det blir mer realistisk om du endrer perspektivet noe. Velg Edit > Transform > Distort (Image > Transform > Distort), og dra i hendlene, og bekreft med Enter.

Skyggelegging med mørkningsverktøy

Skygger er avgjørende for at formene skal "lande". Før vi setter igang med skyggeleggingen, må vi sjekke gulvflaten der skyggen skal falle. I eksempelbildet vil vi nemlig få problemer fordi lysinnslippet fra vinduene gir for ujevne valører i gulvflaten under formene. Dette løses med retusjering.

Hente skygger fra originalbilde

Vi skal i tillegg vise her en alternativ metode. Hvis objektet du skal føre over i fotomontasjen har en god skygge i originalbildet, kan du ta med deg disse kvalitetene i et eget utvalg, og lime inn i fotomontasjen.

Markering
 • Legg på en kraftig uttoning i markeringen. Velg Select > Modify > Feather (Alt+Cmd+D) (Select > Feather) eller velg Refine Edges-verktøyet. Pikselverdiene vil avhenge av hvor mange bildepunkter du har i utvalget, her velges 10 piksier.
 • Legg utvalget i eget lag. Velg Layer > New > Layer via Copy (Cmd+J). Skru av visningen av bakgrunnslaget, og vurder om uttoningen var vellykket. Hvis ikke, gå tilbake noen trinn i Historikk-paletten, og gjenta operasjonene.
 • Marker alt og kopier. Velg Select > All (Cmd+A) og deretter Edit > Copy (Cmd+C).
 • Åpne eller aktiver montasjebildet kastellet_dittnavn.psd.
 • Lim inn skyggen. Velg Edit > Paste (Cmd+V). Hvis det har lagt seg over laget med formene, dra laget nedover i laghierarkiet.
Fargejustering isolert på objekt

Vi skal til slutt se på hvordan vi kan legge farge-/kontrastjusteringer isolert på objektene. Dette er ofte nødvendig for å harmonere fargeuttrykket til importerte elementer med resten av bildet, og vil få montasjen til å se mer realistisk ut.

Resultat